Letters in Chinese

李察通訊 Letters in Chinese
https://leecha.blogspot.hk/

10/09/2008
何謂「萬古愁」?

何謂「萬古愁」?
…………………………………………………*李察
(問到底 No.7178 2008 1009 Thursday)君不見黃河之水天上來,奔流到海不復回!

君不見高堂明鏡悲白髮,朝如青絲暮成雪!

人生得意須盡歡,莫使金樽空對月。

天生我材必有用,千金散盡還復來。

烹羊宰牛且為樂,會須一飲三百杯。

岑夫子,丹丘生,將進酒,杯莫停。

與君歌一曲,請君為我側耳聽。

鐘鼓饌玉不足貴,但願長醉不願醒。

古來聖賢皆寂寞,惟有飲者留其名。

陳王昔時宴平樂,斗酒十千恣歡謔。

主人何為言少錢,徑須沽酒對君酌。

五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒,與爾同銷萬古愁。* * *


   這三個字是「眼」。必須要從這「眼」窺進去,
才能夠得見李白的世界,跟他同飲共醉。


  到底,所謂「萬古愁」愁的是甚麼?


  是黃河不肯回流?是昨日青絲變雪?這是人
人必經之路,又何用大驚小怪?為甚麼寧臥醉
鄉,不願清醒?


  如果李白醒來,他會看見甚麼?他會看見假奶粉
嗎?他會看見假莊子嗎?他會看見孔雀綠嗎?他會看
見蘇丹紅嗎?


  為甚麼他是這樣的寂寞?他是說聖賢寂寞,還是
說他自己寂寞?為甚麼他會這樣的寂寞?


  他愁些甚麼?


  甚麼是萬古之愁?


  這是一個解不破的謎。


  還是學學李白,把錢都數出來,到超市去,看看
有甚麼尚未污染的假酒,通通都買了,爛醉一宵吧。
在七十一前面的水泥地上,睡到天明。


  自然有好心腸的警察,扶你回家去的。
P.S. 李察意念服務
Tel 2559-4690
你會有意想不到的豐富收穫
… … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … …
★(寶貴意見,大家分享。請寫到以下電郵地址:

Academy2008@hotmail.com


★(或請直接鍵入以下的 "comments" 連結點:
(or, click the "comments" link below.)


(本文貼出日期: 2008.10.9. 香港時間: 9:30 pm)
(明天問題:?)

沒有留言: